Nawigacja

Kalendarz imprez

   

Deklaracja dostępności https://przedszkole-zlobek.edupage.org/

Przedszkole Publiczne nr 1 w Środzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole-zlobek.edupage.org/.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-16

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Bogusława Hryńczak.
 • E-mail: zzp.sroda@srodaslaska.pl
 • Telefon: 713173332

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przedszkole Publiczne nr 1 w Środzie Śląskiej
 • Adres: ul. Strzelecka 6a
  55-300 Środa Śląska
 • E-mail: zzp.sroda@srodaslaska.pl
 • Telefon: 713173332

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

 1. Dla użytkowników dostępne są dwa wejści     
 • Wejście główne- dostępne bez barier architektonicznych
 • Wejście boczne- wejście posiada pochylnię dla wózków,
 1. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Brak  windy.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu są pracownicy obsługi.
 4. Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych.

 

Kontakt

 • Przedszkole Publiczne nr 1
  ul. Strzelecka 6
  55-300 Środa Śląska
 • 713173332

W galerii