Nawigacja

O przedszkolu

Procedura przyprowadzania i odbieraniua

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Dyrektora

 Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego

z dnia 23.07.2014 roku 

 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

  § 1

Podstawa prawna:

 

* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity; Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z póź. zm.),

* Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity; Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 roku, Nr 10, poz. 96, z 2003 roku, Nr 146, poz.1416, z 2004 roku, Nr 66, poz. 606, z 2005 roku, Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 roku, Nr 35, poz. 222 ),

* Statut Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego w Środzie Śląskiej.

§ 2

Cel procedury:

 1. Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.

 

§ 3

Zakres procedury :

 1. Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym  w Środzie Śląskiej.

§ 4

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola :

 

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione osoby w godzinach od 6.00 do 8.00, losowe spóźnienia rodzice (opiekunowie prawni) zgłaszają telefonicznie.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby upoważnione są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (opiekunów prawnych) przed wejściem do budynku przedszkola.
 4. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zainteresować się dzieckiem pozostawionym przez rodziców (opiekunów prawnych) bez opieki na terenie przedszkola, w szatni lub innym miejscu w budynku przedszkola.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby upoważnione mają obowiązek wejść z dzieckiem do szatni. Zobowiązane są pomóc dziecku zdjąć wierzchnie okrycie i zmienić obuwie, a potem osobiście powierzyć dziecko osobie dyżurującej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. Od momentu przekazania dziecka nauczycielce/osobie dyżurującej, do chwili odebrania dziecka po zajęciach, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 7. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
 8. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie na piśmie dołączając zaświadczenie lekarskie (tylko wtedy będą przestrzegane).
 9. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 

§ 5

Odbieranie dziecka z przedszkola.

 1. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) od godziny 14.30 do godzin 17.00.
 2. Jeżeli zaistnieje konieczność odebrania dziecka przed godziną 14.30, należy to zgłosić wcześniej u nauczycielki w grupie.
 3. Osoba dyżurująca przywołuje odbierane dziecko przez mikrofon/domofon. Nauczyciel w razie wątpliwości ma obowiązek zweryfikować informację o odbieranym dziecku z osobą dyżurującą.
 4. Wydanie dziecka innym osobom  może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców (opiekunów prawnych) z podaniem danych osobowych i numeru dowodu osobistego. Wypełnione upoważnienie rodzice (opiekunowie prawni) osobiście przekazują nauczycielce lub dyrektorowi przedszkola. Osoba upoważniona do odbierania dziecka powinna mieć ze sobą dowód osobisty i okazać go na żądanie osoby dyżurującej/ nauczycielki.
 5. Jeśli dziecko ma być wydane osobie niepełnoletniej - rodzeństwu, które ma ukończone 16 lat, rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani sporządzić dodatkowe pisemne upoważnienie. W przypadku braku takiego upoważnienia, nieczytelnego lub niepełnego zapisu, dziecko nie zostanie wydane z przedszkola.
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, wówczas nadal pozostaje pod opieką nauczycielki, a dyrektor przedszkola lub inna osoba upoważniona niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu ustalenia dalszego postępowania.
 8. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci, które pierwszy rok będą uczęszczały do przedszkola przed rozpoczęciem uczęszczania wypełniają druk oświadczenia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka na wzorach obowiązujących w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym w Środzie Śląskiej.
 9. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających kolejny rok do przedszkola, uaktualniają oświadczenia w pierwszym dniu września roku szkolnego.
 10. Upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola, są skuteczne przez cały rok szkolny i mogą zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 11. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.
 12. Na telefoniczną prośbę rodzica (opiekuna prawnego) dziecko może być wydane tylko w przypadku telefonu sprawdzającego do rodzica (opiekuna prawnego) wykonanego przez pracownika przedszkola i potwierdzającego wcześniejszą informację. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola musi w takim przypadku mieć ze sobą zarówno dowód osobisty, jak i  pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. Osoba dyżurująca powinna nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola.
 13. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica (opiekuna prawnego), lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać policję.
 14. Życzenie rodziców (opiekunów prawnych) dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 15. Rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione osoby  zgłaszają chęć odebrania dziecka woźnej pełniącej dyżur w szatni przedszkola. Odbieranie dziecka musi odbywać się za wiedzą nauczycielki opiekującej się grupą.
 16. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica (opiekuna prawnego) i dziecka, aby fakt odebrania był zaakceptowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.
 17. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
 18. Po odebraniu dziecka z przedszkola nie można korzystać z placu zabaw.

 

§ 6

Procedura postępowania w przypadku nie odbierania dziecka z przedszkola.

 1. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione do odbioru dziecka o zaistniałym fakcie.
 2. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonów (praca, dom, telefon komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów prawnych) lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.
 3. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzje o poinformowaniu Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej, ul. Św. Andrzeja 2, tel. 71 396 75 00 lub 997 o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
 4. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby upoważnione, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia i podania godziny przyjścia do placówki.

 

§ 7

Postanowienia końcowe :

 1. Z procedurą dotyczącą przyprowadzania i odbierania dzieci przyjętych do przedszkola w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym w Środzie Śląskiej,                   ul. Strzelecka 6 zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola. Fakt ten zaświadczają własnoręcznymi podpisami.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego.
 3. Z procedurą dotyczącą przyprowadzania i odbierania dzieci przyjętych do przedszkola w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym  w Środzie Śląskiej, ul. Strzelecka 6 zostali zapoznani rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających do przedszkola. Potwierdzenia stanowią podpisy pod procedurą oraz listy obecności rodziców (opiekunów prawnych) na zebraniach organizacyjnych (wrzesień).                    
 4. Do przestrzegania zapisów niniejszej procedury zobowiązane są również osoby upoważnione przez rodziców (opiekunów prawnych) do przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.                     

 

Wykaz dokumentacji :

- upoważnienie do odebrania dziecka z przedszkola (Załącznik Nr 1 do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola),

- upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią (Załącznik Nr 2 do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola).

 

§ 8

Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2014 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Publiczne nr 1
  ul. Strzelecka 6
  55-300 Środa Śląska
 • 713173332

Galeria zdjęć