Nawigacja

O przedszkolu

Statut

 

STATUT

Przedszkola Publicznego nr 1

w Środzie Śląskiej

 

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)            
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami)
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
 4. Rozporządzenie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkól i przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. artykuł  368 pkt. 5, poz. 60)
 6.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U.  z 2017 r. poz. 356).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2011 nr 161 poz. 968)
 8. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r.  nr 120, poz. 526)
 9. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2017  poz. 659)
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r. poz.478)
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015  r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2016 poz. 1368)
 13. Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. z 2017 r, poz. 170 ze zm.)
 14. Rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2017 poz.59)
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. 2011 nr 6 poz. 23)
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne  zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. 2007 nr 214 poz. 1579)
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie                         przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do                    publicznych przedszkoli, szkół i placówek Dz. U. 2017 poz. 610)

                       

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Nazwa przedszkola: Przedszkole Publiczne nr 1 zwane dalej „przedszkolem”
 2. Rodzaj przedszkola : Publiczna placówka oświatowa - przedszkole ogólnodostępne.
  Przedszkole jest nieferyjną placówką oświatową.
 3. Siedziba przedszkola: Samodzielny budynek przedszkolny położony w Środzie Śląskiej przy ulicy Strzeleckiej 6
 4. Nazwa i siedziba organu prowadzącego:
  Organem prowadzącym jest Gmina Środa Śląska
  Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
 5. Organem nadzoru pedagogicznego jest Dolnośląski Kurator Oświaty
 6. Przedszkole używa pieczęci

Przedszkole Publiczne nr 1

55-330 Środa Śląska, ul. Strzelecka 6

NIP 9131609278, REGON 365357191 

                                                            tel. 71 /317-33-32

7.Przedszkole prowadzi:

 1. wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 6 lat;
 2. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
   
                                                             § 2
   
  Przedszkole jest placówką publiczną, która:
 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola określa ustawa. Termin  i zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do przedszkola określa corocznie organ prowadzący. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w przedszkolu, dzieci mogą być przyjmowane w ciągu roku szkolnego;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
   
  Rozdział 2
   
  Cele i zadania przedszkola
   
  § 3
   
  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, dążąc w szczególności do:                                                                                                                                 
 1. wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka;
 2. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 3. tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej,
 4. zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w przedszkolu.
   
  § 4
   
  Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje poprzez:
 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym   i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń  i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym  bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacj, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację                                  otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania  i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa  w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego –   kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka                           językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
   
  § 5
   
  Działania wychowawcze i edukacyjne koncentrują się  w szczególności na:
 1. zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 2. uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, w trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
 3. stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów,                   podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
 4. rozwijaniu wrażliwości moralnej;
 5. kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka –  przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
 6. rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i uczuć;
 7. rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej;
 8. zapewnieniu warunków pełnego rozwoju, bezpiecznego postępowania i zachowań                         prozdrowotnych.
 9. wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganiu rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci                                         niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 
 10. rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania oraz nauczania i kształcenia dzieci.

 

§ 6

 

Podstawowe formy działalności dydaktyczno- wychowawczej przedszkola to:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju;
 2. zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
 3. zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu treści podstawy programowej oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;
 4. okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów;
 5. zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci;
 6. zajęcia dodatkowe organizowane przy współudziale finansowym rodziców i za ich zgodą;
 7. wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, uroczystości i imprezy.
  Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci i są dostępne dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola.
  Dyrektor powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu lub zatrudnia nowych nauczycieli.
  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
   
  § 7
   
 1. Przedszkole może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych mających na celu:
 1. poprawę jakości pracy przedszkola;
 2. podnoszenie skuteczności kształcenia i wychowania w ramach modyfikowanych warunków.
 1. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, całe przedszkole, oddział lub grupę.
 2. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymentu jest dobrowolny.
 3. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu w przedszkolu podejmuje Rada Pedagogiczna.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
 1. zgody nauczycieli którzy będą uczestniczyć w innowacji;
 2. zgody autora innowacji na jej prowadzenie w przedszkolu jeżeli założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
 1. Innowacje i eksperymenty wdraża się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

§ 8

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć  w przedszkolu oraz poza przedszkolem.
  Sprawowanie opieki nad dzieckiem w przedszkolu odbywa się poprzez:
 1. poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;
 2. wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą zachowania na co dzień;
 3. poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;
 4. wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli;
 5. rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach przedszkola;
 6. umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z warunkami i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 7. przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 2. Nauczycielowi w grupie starszej pomaga woźna.
 3. Stałą opiekę nad dziećmi w oddziale dzieci młodszych pełni nauczyciel i pomoc nauczyciela.
 4. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola nauczycielowi towarzyszy pomoc nauczyciela lub woźna.
   
  § 9
   
  W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:
 1. diagnozowania środowiska dziecka;
 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspakajania;
 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;
 4. wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;
 5. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców;
 6. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 7. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 8. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 9. umożliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 10. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
   
  § 10
   
   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
 1. rodzicami (opiekunami prawnymi);
 2. psychologiem;
 3. pedagogiem;
 4. poradniami psychologiczno – pedagogicznymi;
 5. podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
   
  § 11
   
  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest na wniosek:
 1. rodziców (opiekunów prawnych);
 2. nauczyciela – wychowawcę grupy;
 3. pedagoga;
 4. logopedy;
 5. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
   
  § 12
   
   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych;
 2. zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;
 3. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
   
  § 13
   
  Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica (opiekuna prawnego).
  § 14
   
  Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze organizuje się dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć  z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup.
   
  § 15
   
  Zajęcia specjalistyczne, organizowane w miarę potrzeb to:
 1. logopedyczne, organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć - od 1 do 4 dzieci;
 2. socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
   
  § 16
   
  O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor przedszkola.
   
  § 17
   
  O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych lub  specjalistycznych decyduje dyrektor przedszkola.
   
  § 18

W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole.

§ 19

 

Porad dla rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb: pedagog, psycholog, logopeda, w terminach podanych na tablicy ogłoszeń.

 

§ 20

 

 1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy  psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu  w innym przedszkolu.
 5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.
 6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:

a) z grupą wychowawczą w przedszkolu;

b)indywidualne w odrębnym pomieszczeniu przedszkola; w zakresie określonym w orzeczeniu, w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb  i możliwości psychofizycznych dziecka.

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

9. Na  podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy  i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowany bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.

11. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola,       w miarę posiadanych możliwości,  uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.
 
§ 21
 

 1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek zgodnie z właściwymi przepisami prawa i przyjętym w Przedszkolu Regulaminem wycieczek.
 2. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.
 3. Rodzice, którzy samodzielnie ubezpieczają dziecko mogą złożyć oświadczenie lub przedłożyć polisę ubezpieczeniową.
   
  § 22
   
 1. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka  z przedszkola.
 3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.
  § 23
   
 1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców.
 3. W razie nie odebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę próbując nawiązać kontakt z rodzicami.
 4. W przypadku gdy nie można porozumieć się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, nauczyciel zawiadamia policję.
 5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z przedszkola w przypadku kiedy zachowanie rodziców lub prawnych opiekunów wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 6. Szczegółowe  zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola reguluje „Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1”   z którą rodzice są zapoznawani na zebraniu organizacyjnym

 

 

Rozdział 3

 

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

§ 24

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola;
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców.
  § 25
   
 1. Dyrektora przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W przypadku dłuższej nieobecności dyrektora przedszkola, zastępuje go wicedyrektor tego przedszkola.
 3. Stanowisko wicedyrektora powierza dyrektor przedszkola na okres trwania swojej kadencji
 4. Zakres kompetencji wicedyrektorowi ustala dyrektor przedszkola.
   
  § 26
   
 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:
 1. sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:
 1. opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców do 15 września, oraz wyniki  i wnioski z jego realizacji do końca roku szkolnego
 2. prowadzi obserwację zajęć dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli
 3. gromadzi informacje o pracy nauczycieli
 4. dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 2. wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy.
 3. udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań statutowych.
 4. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych, organizacyjnych.
 5. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom  w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
 1. Dyrektor dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego zaproponowane przez nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
   
  § 27
   
 1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organem prowadzącym przedszkole, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, radą pedagogiczną, radą rodziców i środowiskiem lokalnym.
 2. Dyrektor realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji oraz umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola.
   
  § 28
   
 1. Dyrektor przedszkola dysponuje środkami określonymi w planie dochodów  i wydatków  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 2. Dyrektor wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych m.in.:
 1. odpowiada za dokumentację placówki,
 2. sporządza arkusz organizacyjny przedszkola,
 3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 4. dba o odpowiedni poziom dydaktyczny i wychowawczy przedszkola,
 5. ma prawo zwoływania zebrań rady pedagogicznej,
 6. stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji.

§ 29

 

 1. Dyrektor  przedszkola pełni funkcję kierownika jednostki i jest zwierzchnikiem służbowym dla zatrudnionych i świadczących pracę w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami oraz decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 2. powierzenia stanowiska wicedyrektora;
 3. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych;
 4. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

2. Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny.

3.Dyrektor rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą, z wyjątkiem skarg złożonych na Dyrektora Przedszkola.
 
§ 30
 

 1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola       w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni   w przedszkolu. W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
   
  § 31
   
 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie  z regulaminem rady.
 3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z podsumowaniem pracy wychowawczo opiekuńczo – dydaktycznej, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
 4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego albo,  co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
   
  § 32
   
  Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola.
   
  § 33
   
  1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 4. uchwalanie statutu przedszkola i dokonywanie w nim zmian;
 5. uchwalanie regulaminu swojej działalności.

2. Rada pedagogiczna opiniuje:

 1. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
 2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 3.  program wychowania przedszkolnego proponowany przez nauczyciela przed dopuszczeniem do użytku w przedszkolu;
 4. wniosek o powierzenie nauczycielowi funkcji wicedyrektora lub odwołanie z niego,
 5. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;
 6. pracę dyrektora przedszkola w sprawie ustalenia oceny.
  3.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie 
     nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
   
  § 34
   
 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów   w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 2. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
 3. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
 5. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
   
  § 35
   
 1. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 2. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 3. Wszystkie osoby uczestniczące w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
   
  § 36
   
 1. W przedszkolu działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Rada rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 3. Członkowie rady rodziców wybierani są w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólnym w roku szkolnym, po jednym przedstawicielu z każdego oddziału.
   
  § 37
 1. Kompetencje stanowiące rady rodziców:
 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego  i programu profilaktyki;
 2. uchwalanie regulaminu swojej działalności, który określa wewnętrzną strukturę, tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców.
 1. Kompetencje opiniodawcze rady rodziców:
 1. możliwość występowania do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami   i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
 2. występowanie z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 3. na wniosek dyrektora opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
 4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
 5. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
   
  § 38
   
 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Zasady wydatkowania funduszy rady określa regulamin jej działalności.
   
  § 39
   
 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola.
 2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

1) organizowanie wspólnych posiedzeń;

2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;

3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

3. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.

4.Nieporozumienia i spory pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców rozstrzyga dyrektor poprzez:

 1. wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;
 2. wyjaśnienie istoty nieporozumień.
 3. podjęcie decyzji rozstrzygającej

5. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

 
§ 40
 

 1. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami przedszkola strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór jest ostateczne.
   
  Rozdział 4
   
  Organizacja pracy przedszkola
   
  § 41
   
 1. Przedszkole ma 10 oddziałów.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
 3. Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać potrzeby, zainteresowania  i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
 5. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli  w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
 6. Przy powierzaniu opieki nad oddziałem, dyrektor może uwzględnić propozycje rodziców.
 7. Rodzice dzieci niepełnosprawnych zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia o jego możliwości przebywania w grupie dzieci zdrowych.
 8. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, w przedszkolu organizuje się nieodpłatnie na życzenie rodziców naukę religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela
   
  Rozdział 5
   
  Organizacja działalności wychowawczo dydaktycznej
   
  § 42
   
 1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności rytmiki, nauki języka angielskiego, nauki religii, zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 1. z dziećmi wieku 3 – 4 lat około 15 minut;
 2. z dziećmi w wieku 5 – 6 lat około 30 minut.
   
  § 43
   
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 2. Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu dokumentowane są w dziennikach zajęć i przechowywane w przedszkolu.
   
  § 44
   
 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
 2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
 1. liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;
 2.  liczbę pracowników przedszkola w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 3. ogólną liczbę godzin pracy finansowaną przez organ prowadzący przedszkole;
 4. kwalifikacje nauczycieli;
 5. terminy przerw w pracy przedszkola.
 1. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
   
  § 45
   
 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rady rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,   z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Ramowy rozkład dnia może być zmieniony w ciągu roku.
    
  § 46
   
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.
 2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 3. W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności przedszkola ustala dyrektor przedszkola w zależności od frekwencji dzieci.
 4. Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie od 6.00 do godz. 17.00
 5. W zależności od potrzeb środowiska czas pracy przedszkola może ulec zmianie.
 6. Podstawa programowa realizowana jest od godz. 8.00 do godz. 13.00.
 7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców czas przeznaczony na realizację podstawy programowej poszczególnych oddziałów może być przesunięty w czasie, ale nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
 8. Informacje o terminach przerwy w pracy przedszkola, dziennych rozkładach dnia i czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszczane są na tablicy ogłoszeń.
   
  Rozdział 6
   
  Zasady odpłatności za przedszkole
   
  § 47
   
 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Środa Śląska.
 2. Za pobyt dziecka w przedszkolu, rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą comiesięczną opłatę.
 3. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
 4. Pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godzin dziennie jest bezpłatny w zakresie realizowania podstawy programowej.
 5. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, stanowi równowartość miesięcznej ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż  5 godzin dziennie. Opłata pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę.
 6. Deklarację dotyczącą czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków w odpowiednich dniach tygodnia, a tym samym wysokości wnoszonych opłat, rodzic (opiekun prawny) przedkłada w Karcie Zgłoszenia do przedszkola. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego zmian w deklaracji wymaga pisemnego wystąpienia rodzica (opiekuna prawnego) do dyrektora przedszkola. Dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
 7. Rodzice dzieci realizujących w przedszkolu roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie wnoszą żadnych odpłat, pod warunkiem  pobytu dziecka w przedszkolu  w wymiarze 5 godzin i nie korzystaniu z wyżywienia.
 8. W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
 9. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzic (opiekun prawny) powinien złożyć pisemną informację, w celu zaprzestania naliczania odpłatności.
   
  § 48
   
 1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
 2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.
 3. Rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu nie dłużej niż 5 godzin dziennie, nie korzystającego z wyżywienia, są zobowiązani do zapewnienia dziecku posiłku we własnym zakresie.
 4. Sposób dożywiania dziecka wskazanego w ust. 3 ustala dyrektor w porozumieniu  z rodzicami.
 5. Koszty wyżywienia dziecka (tzw. wsad do garnka) w pełni pokrywane są przez rodziców, w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
 6. Dzienną stawkę wyżywienia oraz poszczególnych posiłków ustala dyrektor  w porozumieniu z Radą Rodziców.
 7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w przedszkolu.
 8. Warunkiem zwrotu opłaty o której mowa w ust. 7 jest zgłoszenie nieobecności dziecka nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecność.
   
  Rozdział 7
   
  Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
   
  § 49
   
 1. Do zadań nauczyciela należą w szczególności:
 1. odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów, imprez;
 2. przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych;
 3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola;
 4. zapewnienie higienicznych warunków pracy;
 5. zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren przedszkola (jeden nauczyciel zapewnia opiekę grupie liczącej nie więcej niż 15 dzieci).
 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków oraz:
 1. współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania m.in.:
 1. informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy,
 2. udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju  i zachowaniu dziecka;
 1. ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój  i wychowanie – w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp.)
 2. udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia na kartach pracy i inne).
 3. planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość; m.in.:
 1. tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
 2. dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju, społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej,
 3. wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej,
 4. stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości  i potrzeby każdego dziecka,
 5.  stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy,
 6. realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby  i zainteresowania dzieci,
 1. prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:
 1. dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności,
 2. prowadzi pracę wyrównawczo-kompensacyjną,
 3. współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy,
 4. przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę  w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
 5. dokonuje analizy gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację rodzicom w terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego;
 1. prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.
   
  § 50
   
 1. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego, który przedstawia dyrektorowi.
 2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.
   
  § 51
   
  Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez:
 1. udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego;
 2.  samokształcenie;
 3. pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów;
 4. wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami;
 5. aktywny udział w naradach szkoleniowych rady pedagogicznej.
   
   
  § 52
   
 1. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno- wychowawczego organizując w szczególności:
 1. zebrania ogólne rodziców – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku;
 2. zebrania oddziałowe – co najmniej 2 razy w roku;
 3.  konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców systematyczne, w miarę potrzeb;
 4.  zajęcia otwarte dla rodziców – co najmniej 2 razy w roku;
 5. uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny – wg harmonogramu;
 6. miejsce z aktualnymi informacjami o działalności placówki, realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach;
 7. spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi (wg potrzeb).
 1. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola.
   
  § 53
   
  Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.
   
   
  § 54
   
 1. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną:
 1. organizuje spotkania i konsultacje ze specjalistami;
 2. organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów;
 3.  pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych;
 4.  kieruje wychowanków na badania psychologiczno-pedagogiczne;
 5. sporządza informację o dziecku kierowanym do badań;
 6. realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 1. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi opiekę zdrowotną:
   
  § 55
   
  Przedszkole organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.
   
  § 56
   
  Przedszkole może zatrudniać pracowników administracyjno – obsługowych, w tym:
 1. intendenta;
 2. kucharkę;
 3. pomoc nauczyciela;
 4. pomoc kuchenną;
 5. woźną;
 6. konserwatora.
  § 57
   
 1. Pracownicy administracyjno-obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo – opiekuńczym poprzez:
 1. troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci  w przedszkolu;
 2. życzliwe i podmiotowe traktowanie dzieci;
 3.  współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i poszanowania ich godności osobistej;
 4. ochrony przed przemocą;
 5. usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
 1. Do obowiązków pracowników przedszkola należy:
 1. dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola;
 2.  przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych;
 3. odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy;
 4. przestrzeganie dyscypliny pracy;
 5. dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą;
 6. przygotowanie posiłków z zachowaniem zasad higieny i jakości żywienia.
 1. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
   
   
  § 58
   
 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 2. Zatrudnienie osób realizujących zajęcia dodatkowe odbywa się na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, a w zakresie nieuregulowanym tą ustawą, na podstawie Kodeksu Pracy.
   
  Rozdział 8
   

Prawa i obowiązki rodziców

 

§ 59

 

 1. Rodzice mają w szczególności prawo do:
 1. znajomości zamierzeń pracy wychowawczo-dydaktycznej;
 2. rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;
 3. pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 4.  uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną;
 5. zgłaszania wniosków dotyczących doskonalenia procesu edukacyjnego;
 6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola;
 7. wnioskowania do Dyrektora o zorganizowanie na terenie przedszkola zajęć dodatkowych;
 8. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z potrzebami dziecka i rodziców;
 9. udziału w organizowanych przez przedszkole zajęciach otwartych, uroczystościach, zgodnie z obowiązującym harmonogramem i kalendarzem imprez;
 10. wyrażania opinii na temat sposobu organizacji i prowadzenia żywienia oraz ramowego rozkładu dnia.
 11. zgłaszania sugestii i propozycji dotyczących wyboru nauczyciela lub oddziału.
 1. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek:
 1. przestrzegania niniejszego statutu,
 2. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
 3. zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia;
 4. wspierania nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;
 5. uczestniczenia w zebraniach ogólnych i oddziałowych;
 6. regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 7. terminowego regulowania należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej bezpłatnego czasu zgodnie z wysokością opłaty ustaloną uchwałą Rady Miejskiej;
 8. usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach edukacyjnych (tylko dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) w terminie do 7 dni, ustnie, telefonicznie, pisemnie lub zaświadczeniem lekarskim;
 9. niezwłocznego zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 1. Współpraca z rodzicami może przebiegać w następujących formach:
 1. zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez Dyrektora przedszkola;
 2. zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli, nie rzadziej niż 2   w roku;
 3. zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu;
 4. wycieczki, uroczystości przedszkolne organizowane wg harmonogramu;
 5. konsultacje indywidualne;
 6. informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej;
 7. codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb.

 

Rozdział 9

 

Prawa i obowiązki dzieci

 

§ 60

 

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce oraz wszystkich zajęć organizowanych poza nią między innymi:

 1. zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęć organizowanych poza terenem przedszkola;
 2. uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny;
 3. zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. zapewnia bezpieczeństwo podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym.
   
  § 61
   
 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku, w którym kończy 9 lat.
 3. Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo dydaktyczny, uwzględniający zasadę:
  1) aktywności;
  2) indywidualizacji;
  3) stopniowania trudności;
  4) poglądowości.
 5. Dziecko ma prawo do:
  1) podmiotowego i życzliwego traktowania;
  2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
  3) akceptacji takim, jakie jest;
  4) własnego tempa rozwoju;
  5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;
  6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw;
  7) wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
  8) zdrowego i smacznego jedzenia.
  9) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.
 6. W przedszkolu obowiązuje "Kodeks przedszkolaka" ustalony z dziećmi,  w porozumieniu z rodzicami.
 7. Obowiązkiem dziecka jest:
 1. przestrzegać wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie;
 2. szanować godność swoją i innych;
 3. dbać o bezpieczeństwo swoje i innych;
 4. troszczyć się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali;
 5. uczestniczyć w zajęciach, pracować nad własnym rozwojem;
 6. przestrzegania zasad higieny osobistej;
 7. kulturalnego zwracania się do dorosłych i dzieci.

 

§ 62

 

Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

 1. uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym; zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej organizuje nauczanie indywidualne lub zajęcia rewalidacyjne.
 2. niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego  zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dziećmi;
 3. uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad oddziaływania wychowawczego;
 1. Skreśleniu  z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej przedszkola.

 

Rozdział 9

 

Postanowienia końcowe

 

§ 63

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 64

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3.  Obsługę finansowo-księgową prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ogólne
   

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Publiczne nr 1
  ul. Strzelecka 6
  55-300 Środa Śląska
 • 713173332

Galeria zdjęć