Nawigacja

O przedszkolu

Wizja i misja naszego przedszkola

 

               WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia dzieciom opiekę.

Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację

szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.

 

               MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA 

Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju.

Budujemy u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre a co złe.

Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.

Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje.

Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.

Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym.

Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodniej znosiły stresy i porażki.

Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy.

Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.

Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach.

Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach.

Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.

Mamy estetycznie i bogato wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć.

Nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych.

Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci.

Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.

Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.

Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.

Tworzymy rodzinną i domową atmosferę.

Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.

Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych.

Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole.

 

 ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

●  jest otwarty, śmiały i zaradny;

●  ma poczucie własnej wartości;

●  potrafi współdziałać w grupie, jest tolerancyjny;

●  przestrzega ogólnie przyjęte normy społeczne i moralne;

●  potrafi wyrazić siebie w różnych formach aktywności;

●  świadomie podejmuje działania sprzyjające zdrowiu i ochronie przyrody;

●  z optymizmem przekracza próg szkoły.

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Publiczne nr 1
    ul. Strzelecka 6
    55-300 Środa Śląska
  • 713173332

Galeria zdjęć