Nawigacja

  O przedszkolu

  Wizja i misja naszego przedszkola

   

                 WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

  Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia dzieciom opiekę.

  Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

  Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację

  szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.

   

                 MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA 

  Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju.

  Budujemy u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre a co złe.

  Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.

  Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje.

  Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.

  Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym.

  Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę.

  Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodniej znosiły stresy i porażki.

  Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy.

  Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.

  Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach.

  Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach.

  Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.

  Mamy estetycznie i bogato wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć.

  Nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych.

  Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci.

  Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.

  Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.

  Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.

  Tworzymy rodzinną i domową atmosferę.

  Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.

  Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych.

  Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole.

   

   ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

  ●  jest otwarty, śmiały i zaradny;

  ●  ma poczucie własnej wartości;

  ●  potrafi współdziałać w grupie, jest tolerancyjny;

  ●  przestrzega ogólnie przyjęte normy społeczne i moralne;

  ●  potrafi wyrazić siebie w różnych formach aktywności;

  ●  świadomie podejmuje działania sprzyjające zdrowiu i ochronie przyrody;

  ●  z optymizmem przekracza próg szkoły.

  Aktualności

  Kontakt

  • Przedszkole Publiczne nr 1
   ul. Strzelecka 6
   55-300 Środa Śląska
  • 713173332

  Galeria zdjęć